Πρόγραμμα 

«Βελτίωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας στα δημοτικά σχολεία –
Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (
IEEPS


Περίληψη

Το πρόγραμμα «Βελτίωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας στα δημοτικά σχολεία» χορηγείται από το Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το πρόγραμμα Comenius. Ο φορέας για την Εκπαίδευση, Οπτικοακουστικών θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)συμμετείχε στο πρόγραμμα ως 538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CMP.

Ηδιάρκειατουπρογράμματοςείναι 42 μήνες – απότην 1ηΔεκεμβρίου2013, έως την 30ηΜαΐου 2017.

Εφτά συνεργαζόμενοι οργανισμοί είναι μέλη της κοινοπραξίας του συγκεκριμένου προγράμματος:

 • Πανεπιστήμιο του Kragujevac, Kragujevac, Σερβία – συντονιστής
 • KU Leuven, Leuven, Βέλγιο
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Έρευνας, Βελιγράδι, Σερβία
 • ΕθνικόΕξεταστικόΚέντρο, Λιουμπλιάνα, Σλοβενία
 • Δημοτικό σχολείο Jelena Cetkovic, Βελιγράδι, Σερβία
 • ΔημοτικόσχολείοΜακεδονίτισσας Γ’, Λευκωσία, Κύπρος

 

Πλαίσιο

Οι στρατηγικές Ευρώπη 2020, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 2020,είναι προσανατολισμένες στη βελτίωση της ποιότητας της γνώσης των μαθητών και της επιτυχίας τους στη δημοτική εκπαίδευση.

Έτσι,τοσυγκεκριμένο πρόγραμμαεστιάζειστηνεξέτασηκαιανάλυσητωνεκπαιδευτικώνπαραγόντωνπουείναιπιοσημαντικήγιατηνεπιτυχίατουμαθητή, σεμιαπροσπάθεια ευθυγραμμισμού των στόχων του προγράμματος με τις προαναφερθείσες στρατηγικές. Αυτότοπρόγραμμαβασίζεται θεωρητικά στοπιοσύγχρονομοντέλοεκπαιδευτικήςαποτελεσματικότητας, επομένωςοιπαράγοντεςαποτελεσματικότητας στο επίπεδο τουεκπαιδευτικούκαιτουσχολείουπουχρησιμοποιούνταιστηνπαρούσαμελέτηπροέρχονται από υψηλού επιπέδου ερευνητικά στοιχεία και όχι μέσα από τη συλλογή δεδομένων σε κατοπινό στάδιο.

 

Στόχοι

Τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του προγράμματος:

 1. Εξακρίβωση των παραγόντων εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, π.χ. μεταβλητές σχετικές με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο που είναι σημαντικές για να εξηγήσουν τα μαθησιακά αποτελέσματα στα Μαθηματικά και στην Επιστήμη˙
 2. Παροχή προσωπικής ανατροφοδότησης στο σχολείο σχετικά με την προσθετική αξία του σχολείου – η συνεισφορά του σχολείου στα επιτεύγματα του μαθητή αφού κρατηθούν σταθεροί οι παράγοντες του υπόβαθρου του μαθητή˙
 3. Συγκρότηση και πραγματοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης και υλικού για τους δασκάλους και τους εκπαιδευτές για να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους.

 

Κύριες δραστηριότητες

Κύριο μέρος του προγράμματος αποτελεί η έρευνα για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα σε 125 δημοτικά σχολεία στην Σερβία, τα οποία συμμετείχαν στο πρόγραμμα TIMMS (Trendsin International Mathematics and ScienceStudy) του 2011 για την αξιολόγηση του μαθητή. Ερευνητικά ευρήματα από τις αναλύσεις για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών της 4ης τάξης με βάση τα αποτελέσματα της TIMMS του 2011 και τα αποτελέσματα των μαθητών στην τελική τους αξιολόγηση το 2015, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα δεδομένα σχετικά με μεταβλητές από αφορούν στη διδασκαλία, στα σχολεία και στο υπόβαθρο των μαθητών, δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ερωτηματολόγια προς τους μαθητές, τους γονείς τους και τους δασκάλους. Το έργο έχει πολύ ισχυρές πτυχές εφαρμογής, δεδομένου ότι κάθε σχολείο θα λάβει μια αυτοματοποιημένο ανατροφοδότηση σχετικά με την επίδοση κάθε σχολείου, η οποία κατέστη δυνατή με τη χρήση και τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων ανατροφοδότησης για τη σχολική επίδοση.

Ακόμα, κάθε σχολείο θα λάβει το Εγχειρίδιο για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα, οπότε το εκπαιδευτικό προσωπικό θα είναι δυνατόν να βελτιώσει τη διδασκαλία και τις σχολικές πρακτικές. Τελικά, τα προγράμματα για την επαγγελματική επιμόρφωση και υλικό που αναπτύχθηκε ειδικά για αυτό το πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών προσφέρθηκαν σε 240 δασκάλους και εκπαιδευτές από 36 δημοτικά σχολεία στη Σερβία, σε 40 δασκάλους από 20 δημοτικά σχολεία στο Βέλγιο και σε 64 δασκάλους από 20 δημοτικά σχολεία στην Κύπρο.


Προϊόντα προγράμματος

Τα προϊόντα του προγράμματος περιλαμβάνουν:

 • Προσωπική ανατροφοδότηση για την σχολική επίδοση˙
 • Εγχειρίδιο εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας˙
 • Προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και σχετικό υλικό˙
 • Φυλλάδιο για τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης˙
 • Πτυχές για το σχεδιασμό πολιτικής˙
 • Θεματικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά˙
 • Ιστοσελίδα.


Παρουσίαση και διάδοση τουπρογράμματος

 • Οι βασικές δραστηριότητες για την παρουσίαση και διάδοση του προγράμματος είναι:
 • Οργάνωση θεματικών επιστημονικών συνεδρίων (ένα στην Κύπρο και ένα στη Σερβία)˙
 • Οργάνωση συγκεντρώσεων στρογγυλής τραπέζης των αντιπροσώπων των συνεργαζόμενων οργανισμών (ένα στη Σλοβενία και ένα στο Βέλγιο)˙
 • Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων˙
 • Κατανομή των προϊόντων του προγράμματος στα σχολεία και στους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους˙
 • Συγκεντρώσεις με τους υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, με επαγγελματικές συντεχνίες και άλλες σχετικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.
 • Ευρύτερη δημοσιοποίηση του προγράμματος μέσα από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση, ιστοσελίδα, εφημερίδες κλπ.).

 

Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Nicosia, Cyprus (20th of May 2017).

pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Short Description
pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Program (Greek)
pdf Conference of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Presentation (Greek)

 

The conference of research project entitled “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” (538992-LLP-1-2013-1-RS-COMENIUS-CM), was held at the University of Cyprus,University House “Anastasios G. Leventis”, Nicosia, Cyprus (20th of May 2017).

 

pdf Christoforidou, M. & Kyriakides, L. (2016). In J. Teodorović (Ed.), Using the Dynamic Approach to Promote Teachers’ Skills In Assessment: An Experimental Intervention. In J. Teodorović (Ed.), Proceedings of the International Scientific Conference Improving Quality of Education in Elementary Schools (pp. 43-51), 14th October 2016, Belgrade. Jagodina and Belgrade: Faculty of Education, University of Kragujevac, Institute for Educational Research, Institute for the Improvement of Education.

 

Handbook of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Designing Evidence-Based Strategies and Actions to Promote Quality in Education.

One of the outcomes of the Comenius project is publication named Handbook of the research project “Improving Educational Effectiveness of Primary Schools (IEEPS)” – Designing Evidence-Based Strategies and Actions to Promote Quality in Education. This publication contains next chapters: (1)  Promoting quality: a dynamic approach to educational effectiveness and school improvement, (2) Chapter 2: The dynamic model of educational effectiveness: An overview, (3) Chapter 3: Using DASI for teacher and school improvement purposes: Translating the approach into actions. This publication is available in electronic form here:

pdf Handbook of the IEEPS project (English version)
pdf Handbook of the IEEPS project (Greek version)

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα και τις εκθέσεις του ερευνητικού προγράμματος Comenius IEEPS, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://ieeps.edu.rs/?page_id=236 (στα Αγγλικά).