Seminari


U okviru projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola“ planirano je da se kreiraju i realizuju programi stručnog usavršavanja namenjeni zaposlenima u obrazovanju. Osnovni cilј programa je da pobolјša učeničko postignuće kroz obučavanje nastavnika, stručnih saradnika i direktora da u praksi unaprede klјučne, generičke elemente kvalitetne nastave koji su zasnovani na nalazima studija obrazovne efektivnosti u svetu. Programi koji se sprovode u Srbiji su akreditovani kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

U Srbiji su seminari raspoređeni tokom devet meseci – od oktobra 2015 do juna 2016. godine. Pohađajući seminare zaposleni u školama će dobiti ukupno 72 boda stručnog usavršavanja, kao i veoma praktična i korisna znanja i veštine koje su u istraživanjima prepoznate kao najvažnije za rad u nastavi.

Pohađenje ovih programa tokom školske 2015/2016. godine u Srbiji je započeo jedan broj nastavnika (240) iz škola koje su učestvovale u Komenijus istraživanju 2015.

« 1 of 6 »