Poziv za učešće na Komenijus IEEPS konferenciji, Beograd, Srbija

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Komenijus IEEPS projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola”, organizuju međunarodnu naučnu konferenciju „Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama” koja će se održati 14. oktobra 2016. u Beogradu. Osnovni cilј konferencije je da promoviše naučno zasnovane nalaze o činiocima kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja. Konferencija je usmerena na identifikovanje najznačajnijih faktora koji omogućavaju sticanje funkcionalnih znanja učenika, razvijanje kritičkog mišlјenja, motivacije i interesovanja i postizanje drugih pozitivnih obrazovnih ishoda. Namera je da ova konferencija podstakne otvoreni dijalog i bližu saradnju istraživača, donosilaca odluka, nastavnika, stručnih saradnika i direktora škola.

pdf  Poziv za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji – Komenijus 2016

docx Prijava za učešće na međunarodnoj naučnoj konferenciji – Komenijus 2016