Seminari


SEMINARI O KVALITETNOJ NASTAVI

U okviru projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola“ (Komenijus IEEPS) kreirani su i realizovani programi stručnog usavršavanja namenjeni zaposlenima u obrazovanju. Tokom 2015/2016. školske godine održan je devetodnevni ciklus programa stručnog usavršavanja. Obučeno je 236 nastavnika, stručnih saradnika i direktora iz 36 škola u Srbiji, kako bi se unapređivale najefektivnije nastavne prakse. Pohađenje ovih programa tokom školske 2015/2016. godine u Srbiji je započeo jedan broj nastavnika (236) iz škola koje su učestvovale u Komenijus istraživanju 2015. Pohađajući seminare zaposleni u školama su dobili ukupno 72 boda stručnog usavršavanja, kao i veoma praktična i korisna znanja i veštine koje su u istraživanjima prepoznate kao najvažnije za rad u nastavi.

Reč je o tri trodnevna seminara su akreditovana u Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i za 2016/2017. i 2017/2018. školsku godinu, pod nazivima:

(1) Kvalitetna nastava I – Socijalni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 397);
(2) Kvalitetna nastava II – Organizacioni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 398) i
(3) Kvalitetna nastava III – Kognitivni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 399)

Osnovni cilј ovih programa je da se pobolјša učeničko postignuće kroz obučavanje nastavnika, stručnih saradnika i direktora da u praksi unaprede klјučne, generičke elemente kvalitetne nastave koji su zasnovani na nalazima studija obrazovne efektivnosti u svetu i na osnovu uvida proisteklih iz projekta Komenijus IEEPS.

Detaljnije informacije o seminarima možete da pogledate na sledećim linkovima sajta Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

  1. Kvalitetna nastava I – Socijalni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 397)
    http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=397&godina=2014/2015
  1. Kvalitetna nastava II – Organizacioni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 398)
    http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=398&godina=2014/2015
  1. Kvalitetna nastava III – Kognitivni aspekti uspešnog poučavanja i učenja (broj 399)
    http://katalog2016.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=399&godina=2014/2015

 

 

« 1 of 6 »