Konferencije

 

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
„UNAPREĐIVANјE KVALITETA OBRAZOVANјA U OSNOVNIM ŠKOLAMA”

Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pedagoška istraživanja u Beogradu i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u okviru Komenijus IEEPS projekta „Unapređivanje obrazovne efektivnosti osnovnih škola”, organizovali su Međunarodnu naučnu konferenciju „Unapređivanje kvaliteta obrazovanja u osnovnim školama” koja je održana 14. oktobra 2016. godine na Učitelјskom fakultetu u Beogradu. Konferencija je bila akreditovana kao oblik stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

Osnovni cilј konferencije ticao se promovisanja naučno zasnovanih nalaza o činiocima kvalitetnog osnovnoškolskog obrazovanja. Konferencija je bila usmerena na identifikovanje najznačajnijih faktora koji omogućavaju sticanje funkcionalnih znanja učenika, razvijanje kritičkog mišlјenja, motivacije i interesovanja i postizanje drugih pozitivnih obrazovnih ishoda. Konferencija je bila posvećena temama:

 • Individualni činioci obrazovnih ishoda (socioekonomski, psihološki i drugi)
 • Činioci kvalitetne nastave (nastavnici, nastavne metode i oblici rada, razredna klima i drugi)
 • Unapređivanje obrazovanja na nivou škole (školska klima, saradnja, liderstvo i drugo)
 • Obrazovne politike i kvalitetni obrazovni ishodi (vrednovanje škola, kurikulum, profesionalni razvoj nastavnika, finansiranje škola i drugo).

 

Predsednik programskog odbora
dr Jelena Teodorović, docentFakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

Članovi programskog odbora                                                                                                      

 1. dr Leonidas Kirijakides, redovni profesor, Odelјenje za obrazovanje, Univerzitet na Kipru, Nikozija, Kipar
 2. dr Haralambos Haralambus, docent, Odelјenje za obrazovanje, Univerzitet na Kipru, Nikozija, Kipar
 3. dr Jan Van Dam, profesor emeritus, Centar za obrazovnu efektivnost i evaluaciju, Katolički univerzitet u Luvenu, Belgija
 4. dr Mika Risku, direktor Instituta za liderstvo u obrazovanju, Univerzitet Jivaskila, Finska
 5. dr Gašper Cankar, viši savetnik i istraživač, Državni ispitni centar, Ljublјana, Slovenija
 6. dr Beatris Defreine, docent, Fakultet za psihologiju i pedagoške nauke, Katolički univerzitet u Luvenu, Belgija
 7. Margarita Kristoforidou, docent, Odelјenje za Liderstvo u obrazovanju i menadžment, Kiparski međunarodni institut za mendžment, Nikozija, Kipar
 8. dr Ovidiu Gavrilovici, docent, Fakultet za psihologiju i pedagoške nauke, Univerzitet Aleksandar Ionu Kuza, Rumunija
 9. dr Vilmoš Vas, vanredni profesor, Budimpeštanski metropoliten univerzitet, Budimpešta, Mađarska
 10. dr Bilјana Trebješanin, redovni profesor, Učitelјski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 11. dr Vera Spasenović, vanredni profesor, Odelјenje za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 12. dr Vesna Petrović, docent, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 13. dr Ivana Đerić, naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 14. dr Irena Golubović-Ilić, docent, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 15. dr Jasmina Šefer, naučni savetnik, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 16. dr Jelena Radišić, postdoktorant i istraživač, Fakultet za obrazovne nauke, Univerzitet u Oslu
 17. dr Jelena Starčević, docent, Fakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 18. dr Milјa Vujačić, viši naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 19. dr Snežana Mirkov, viši naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

 

Predsednik Organizacionog odbora
dr Ivana Đerić, naučni saradnik, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

Članovi Organizacionog odbora

 • MA Dragan Vesić, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd
 • dr Irena Golubović-Ilić, docentFakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • dr Bojana Dimitrijević, docentFakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • dr Vesna Petrović, docentFakultet pedagoških nauka, Univerzitet u Kragujevcu

 Konferenciju su otvorili:

 • doc. dr Jelena Teodorović, predsednik Programskog odbora Konferencije, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina
 • dr Nikoleta Gutvajn, direktor Instituta za pedagoška istraživanja, Beograd
 • prof. dr Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Beograd

Uvodna saopštenja na Konferenciji imali su Jelena Teodorović, Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina; Irena Latinović, Tim za socijalno uklјučivanje i smanjenje siromaštva, Srbija, Jan Van Dam (Jan Van Damme), Fakultet za psihologiju i pedagoške nauke Kulak, Univerzitet u Luvenu, Belgija; Leonidas Kirijakides (Leonidas Kyriakides), Odelјenje za obrazovanje, Univerzitet na Kipru, Nikozija, Kipar; Darko Zupanc i Gašper Cankar, Državni ispitni centar, Ljublјana, Slovenija.

Na Konferenciji je učestvovao značajan broj naučnika i istraživača u oblasti obrazovanja iz zemlјe i inostranstva (Kipar, Belgija, Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora). Poseban doprinos kvalitetu rada Konferencije dali su radovi praktičara (vaspitača, učitelјa i stručnih saradnika), kao i njihovo aktivno učešće tokom diskusije među prisutnima na Konferenciji. Namera je bila da ova Konferencija podstakne otvoreni dijalog i efikasniju saradnju istraživača, donosilaca odluka, nastavnika, stručnih saradnika i direktora škola.


Osnovni zaklјučci sa Konferencije

 • Istaknut je značaj proučavanja i preispitivanja kvaliteta nastave na tri nivoa: mikro (proučavanje nastave i nastavnika), mezo (nivo obrazovnih politika) i makro (promatranje obrazovanja u širem društvenom kontekstu).
 • Ukazano je na neophodnost participativnog i na istraživanjima zasnovanog pristupa planiranju i programiranju nastave;
 • Istaknuto je da je potrebno unaprediti sposobnosti učitelјa da reprezentuju apstraktne matematičke pojmove na različite načine kako bi učenicima bili konkretniji i samim tim lakši za usvajanje;
 • Ukazano je na složenost fenomena školskog nasilјa i izdvajanje velikog broja teškoća u procesu istraživanja i razvijanja interventnih i preventivnih programa;
 • Naglašeno je da je potrebno je dalјe istraživati načine koji utiču na razvijanje i podsticanje čitalačkih kompetencija učenika.

Nadamo se da će predstavlјeni rezultati istraživanja i zaklјučci koji su izvedeni na Konferenciji doprineti koncipiranju promena u obrazovnim politikama u pravcu unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika u osnovnim školama.

 

0001     0002

pdf Zbornik radova, konferencija “Unapređivanјe kvaliteta obrazovanјa u osnovnim školama